Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận
(Ngày đăng:04.05.2012)
Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận được thành lập theo Quyết định số 223/QĐ-SYT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Sở Y Tế tỉnh Kiên Giang.

Giới thiệu chung:

Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện gồm có 2 ban: Ban Truyền thông dịch vụ Dân số-KHHGĐ và Ban Hành chính tổng hợp, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang, chịu sự quản lý về chuyên môn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh; chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.
Số cán bộ công chức, viên chức là 6 người (Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 6/6 đồng chí có trình độ trung cấp chuyên môn). Có 1 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và lãnh đạo 2 đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn. Kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách sự nghiệp Y tế, Dân số-KHHGĐ; Ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.
Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các cơ quan, đơn vị liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước theo địa bàn của UBND huyện.
Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
1- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số-KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
3- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
4- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số-KHHGĐ của Trạm Y tế cấp xã và cộng tác viên Dân số-Kế hoạch hóa gia đình ở xóm, ấp;
5- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phân công;
6- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số-KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên Dân số-KHHGĐ ở xóm , ấp;
7- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số-KHHGĐ;
8- Quản lý cán bộ, viên chức,chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
Trực tiếp quản lý cán bộ chuyên trách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình cấp xã và cộng tác viên Dân số-KHHGĐ ở xóm, ấp;
9- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành;
10- Thực hiện các nhiệm vụ , quyền hạn khác do Chi cục Trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện giao;


Tổ chức bộ máy:

Q.Giám đốc: Nguyễn Văn An

Điện thoại: 0772.218.752

Mobile: 0919.414.145

 

 

Đặng Hoàng Em

Mobile: 0962.742.037

Nguyễn Thị Đào

 Mobile: 0944.634.123

Đỗ Văn Tốt

Mobile: 0122.58.666.96

Nguyễn Thị Muội

Mobile: 0942.244.425

Sử Huỳnh Như

Mobile: 0973.208.006

 

Thành tích đạt được những năm qua:

* Năm 1999.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Uỷ ban DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận đạt thành tích “Đơn vị dẫn đầu chiến dịch đợt 2/1999” (QĐ số 18/QĐ-UBND ngày 15/10/1999).
* Năm 2000.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Uỷ ban DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận “Hoàn thành xuất sắc chương trình DSKHHGĐ năm 2000” (QĐ số 27/QĐ-UBND ngày 22/2/2001).
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Uỷ ban DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận “Đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch tăng cường năm 2000” ( QĐ số 22/QĐ-UBND ngày 23/7/2000).
* Năm 2001.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Uỷ ban Dân số-Gia đình và Trẻ em huyện Vĩnh Thuận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2001” (QĐ số 57/QĐ-UBND ngày 23/1/2002).
* Năm 2002.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Uỷ ban Dân số-Gia đình và Trẻ em huyện Vĩnh Thuận “Đạt thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2002” ( QĐ số 23/QĐ-UBND ngày 22/1/2003).
* Năm 2003.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Uỷ ban Dân số-Gia đình và Trẻ em huyện Vĩnh Thuận “Đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch tăng cường năm 2003” (QĐ số 217/QĐ-UBND ngày 25/10/2003).
* Năm 2004.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Uỷ ban Dân số-Gia đình và Trẻ em huyện Vĩnh Thuận “Đạt thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2004” ( QĐ số 324/QĐ-UBND ngày 25/2/2005).
* Năm 2005.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng Cờ thi đua dẫn đầu toàn tỉnh về công tác DS-KHHGĐ năm 2005.
* Năm 2006.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ công chức, viên chức “Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006” (Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 12/1/2007) .
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình” đến vùng khó khăn năm 2006 (Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 17/7/2006).
* Năm 2008.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận “Đạt thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2008” ( QĐ số 115/QĐ-UBND ngày 22/1/2009).
* Năm 2009.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận “Đạt thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2009” (QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 24/2/2010).
* Năm 2010.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen tập thể cán bộ CCVC Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận “Đạt thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2010” (QĐ số 415/QĐ-UBND ngày 22/1/2011).
 

Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Email: dansovinhthuan@gmail.com

Điện thoại: 0772.218.752; 0773.829254
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 10
Online trong ngày: 352
Online trong tháng: 7031
Tổng lượt truy cập: 403075