Công chức mang thai con thứ ba bị khiển trách
(Ngày đăng:04.11.2011)
Tôi là công chức nhà nước và là một đảng viên, hiện tôi đang mang thai cháu thứ ba. Xin hỏi tôi sẽ bị kỷ luật như thế nào với đảng viên và đối với công chức nhà nước, tôi có được hưởng chính sách gì dành cho thai sản?

Theo quy định tại Mục 1 Điều 7 Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 26/4/2011 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09 - QĐ/TW, ngày 24-3-2011 của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: “1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách”.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2010, Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số:

Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Đối chiếu với các quy định và hướng dẫn hiện hành của Đảng và Nhà nước ta, trường hợp của bạn nếu không nằm trong trường hợp nêu tại Điều 2 Nghị định 20 thì sau khi sinh con thứ 3 bạn có thể sẽ phải chịu các hình thức sau đây:

Về kỷ luật Đảng: Bạn có thể phải chịu hình thức khiển trách.

Về kỷ luật chính quyền: Hiện nay chưa có văn bản nào của Nhà nước quy định cụ thể các hình thức xử lý công chức vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ. Hình thức xử lý cụ thể cho mỗi công chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra.

Về chính sách thai sản: Bạn được hưởng theo chính sách hiện hành như các lần sinh khác.

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 6
Online trong ngày: 191
Online trong tháng: 7408
Tổng lượt truy cập: 607144