Đa chiều: những trao đổi sâu sắc về tận dụng dân số vàng
(Ngày đăng:03.08.2012)
DSKG- Việt Nam đã bước vào giai đoạn dân số vàng (2 người trong độ tuổi lao động “cõng” 1 người trong độ tuổi phụ thuộc) và giai đoạn này được dự báo kéo dài từ năm 2006 – 2045.
Chương trình “Đa chiều” với nội dung tận dụng nguồn nhân lực từ cơ hội dân số vàng dự kiến được ph&a