Kỷ luật sinh con thứ ba đã đúng quy định?
(Ngày đăng:04.11.2011)
Tôi sinh con thứ 3 tháng 12 năm 2009 nhưng chi bộ không kỷ luật. Đến tháng 3/2011 (thời điểm tôi được nâng lương), chi bộ tiến hành kỷ luật tôi. Chi bộ làm như vậy có đúng không?

Theo Hướng dẫn tại Công văn số: 3204-CV/UBKTTW, ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban kiểm tra Trung ương: “Những đảng viên sinh con thứ ba trở lên trước ngày 22/3/2005 (ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình) mà tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, xử lý kỷ luật thì nay không xem xét lại; trường hợp chưa xem xét, xử lý thì nay không xem xét, xử lý”.
Theo quy định tại điểm b mục 6 Điều 7 Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 26/4/2011: “Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình từ ngày 22/3/2005 đến ngày Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi này có hiệu lực mà tổ chức đảng có thẩm quyền chưa xem xét thì căn cứ Hướng dẫn này để xem xét, xử lý; trường hợp đã xử lý kỷ luật thì nay không xem xét lại”
Trường hợp của bạn sinh con thứ 3 vào tháng 12/2009 và Chi bộ chưa kỷ luật. Đến tháng 3/2011 chi bộ đưa trường hợp của bạn ra xem xét, xử lý là đúng với Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 6
Online trong ngày: 199
Online trong tháng: 7416
Tổng lượt truy cập: 607152