Kế hoạch số: 131/KH-UBND (14.08.2018)

Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số: 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình hàng động số 34/Ctr-TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của tỉnh Ủy thực hiện Nghị quyết số: 21/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Chương trình hành động số: 34-CTr-TU (29.12.2017)

Chương trình hành động của Tỉnh Ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số: 137/NQ-CP (31.12.2017)

Nghị quyết của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 21-NQ/TW (25.10.2017)

Nghị quyết Hội nghị Lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 9
Online trong ngày: 228
Online trong tháng: 14379
Tổng lượt truy cập: 735654