Nghị quyết số 137/NQ-CP (31.12.2017)

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ (27.04.2015)

Nghị định quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Quyết định số: 17/2013/QĐ-TTg (12.03.2013)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Quyết định số: 1199/QĐ-TTg (31.08.2012)

Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015
Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP (12.04.2012)

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP (06.04.2012)

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Quyết định số: 512/QĐ-TTg (29.04.2012)

Về việc giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012
Luật số 22/2000/QH10 (01.01.2011)

Luận Hôn nhân và Gia đình
Nghị định số: 20/2010/NĐ-CP (08.03.2010)

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đồi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
Số: 114/2006/NĐ-CP (03.10.2006)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em
Số: 57/2011/NĐ-CP (07.07.2011)

Về chế độ phụ cấp công vụ
Số 56/2011/NĐ-CP (04.07.2011)

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
Số 90/2010/NĐ-CP (18.08.2010)

Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Số: 18/2011/NĐ-CP (17.03.2011)

Sửa đổi Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8-3-2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 4
Online trong ngày: 134
Online trong tháng: 8260
Tổng lượt truy cập: 379452