Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW (22.03.2018)

Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định số 102-QĐ/TW (15.11.2017)

Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong đó có quy định xử lý đảng viên sinh con thứ 3 trở lên.

Nghị quyết số 21-NQ/TW (25.10.2017)

Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lần thứ XII về công tác Dân số trong tình hình mới

Hướng dẫn số: 11-HD/UBKTTW của Bộ Chính trị (24.03.2008)

Hướng dẫn số: 11-HD/UBKTTW V/v thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên

Quy định số: 94/QĐ-TW của Bộ Chính trị Khóa X về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (15.10.2007)

Quy định số: 94/QĐ-TW của Bộ Chính trị Khóa X quy định về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Số:09-QĐ/TW (24.03.2011)

Bổ sung sửa đổi điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Số: 44-KL/TW (01.04.2009)

Về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX)về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Số 47-NQ/TW (22.03.2005)

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 7
Online trong ngày: 229
Online trong tháng: 14380
Tổng lượt truy cập: 735655