Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 29-12-2017 (29.12.2017)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ-TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa 12 về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND (12.04.2016)

Ban hành quy định về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết số 154/2015/NQ-HĐND (09.12.2015)

Về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định số: 78/2009/NQ-HĐND (10.07.2009)

Về Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND (10.07.2013)

Về hủy bỏ phần chính sách chúc thọ người cao tuổi tại Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND (06.05.2013)

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND (06.05.2013)

Ban hành Quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang
Báo cáo số 108/BC-UBND (27.05.2013)

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013)
Phụ lục kèm theo Kế hoạch số: 26/KH-UBND (05.04.2012)

Các phụ lục kèm theo Kế hoạch số: 26/KH-UBND
Kế hoạch số: 26/KH-UBND (05.04.2012)

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số: 23/2009/QĐ-UBND (26.08.2009)

Quy định về công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2015
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 8
Online trong ngày: 171
Online trong tháng: 4320
Tổng lượt truy cập: 318923