Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang
(Ngày đăng:04.05.2012)
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang được thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2008 theo Quyết định số: 1339/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Chức năng:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
Được sự phân cấp của Sở Y tế Chi cục có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
- Giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về DS-KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương.
- Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS-KHHGĐ sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Quản lý về quy mô DS-KHHGĐ:
Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hóa gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý về cơ cấu dân số:
Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý về chất lượng dân số:
Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên.
- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
- Xây dựng hệ thông tin quản lý về DS-KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành.
- Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
- Giúp Giám đốc Sở y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản.
- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.
- Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo thẩm quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Tổ chức, bộ máy:
- Ban Lãnh đạo Chi cục, gồm 3 người:
Chi cục Trưởng phụ trách chung.
Phó Chi cục Trưởng Trực, thay mặt Chi cục Trưởng chỉ đạo chung khi được phân công và chỉ đạo chuyên môn Phòng Truyền thông-Giáo dục, Phòng Tố chức-Hành chính-Kế hoạch và Tài vụ.
Phó Chi cục trưởng chỉ đạo chuyên môn Phòng Dân số-KHHGĐ và Trung tâm Tư vấn-dịch vụ DS-KHHGĐ tỉnh.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp gồm có:
- Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch và tài vụ.
- Phòng Truyền thông-Giáo dục.
- Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.
- Trung tâm Tư vấn-Dịch vụ Dân số - KHHGĐ.

Chi cục Trưởng

Bác sỹ. CKII. Nguyễn Văn Tĩnh

Đ thoại: 02973.812778

Mobile: 0939.839.555

Phó Chi cục Trưởng

Lê Minh Thâu

Đthoại: 02973.777.447

Mobile: 0946.668.832

Phó Chi cục Trưởng

 

Đthoại: 

Mobile: 

 

Trưởng phòng         Tổ chức-Hành chính -Kế hoạch và Tài vụ

Đthoại: 02973.812777

Mobile:

Nguyễn Thanh Dũng

Trưởng Phòng      Dân số-KHHGĐ

Đthoại: 02973.812795

Mobile: 0988.292.768

 

Trưởng Phòng Truyền thông - Giáo dục

Đthoại: 02973.812.794

Mobile: 

Nguyễn T Mộng Thu

P. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ

Đthoại: 02973.812.776

Mobile: 0945.705.739

Trần Văn Nghị

P. Trưởng Phòng Truyền thông - Giáo dục

Đthoại: 02973.812.794

Mobile: 0949.776.788

Nguyễn Hữu Thọ

Cán bộ tư vấn, Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ DS-KHHGĐ

Đthoại: 02973.813.852

Mobile: 0988.392.018

Một số thành tích ngành Dân số-KHHGĐ Kiên Giang đạt được trong những năm gần đây:

- Năm 2003 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, Quyết định số: 649 QĐ/CTN ngày 26/9/2003;
- Năm 2006 Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định số 656/QĐ-TTg ngày 21/5/2007;
- Năm 2007 Cờ thi đua của Bộ Y tế, Quyết định số: 632/QĐ-BYT ngày 25/2/2008;
- Năm 2009 Cờ thi đua UBND tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 24/2/2010;
- Năm 2008 Bộ Y tế tặng Bằng khen, Quyết định số: 545/QĐ-BYT ngày 19/02/2009;
- Năm 2006 đến năm 2010 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc;

- Năm 2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Quyết định số: 1898 QĐ/CTN ngày 26/10/2011;

(Quyết định số: 11/QĐ-UBND ngày 12/01/2007; Quyết định số: 765/QĐ-UBND ngày 20/12/2007; Quyết định số: 407/QĐ-UBND ngày 19/02/2009; Quyết định số: 543/QĐ-UBND ngày 24/02/2010; Quyết định số: 444/QĐ-UBND ngày 21/02/2011).

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 864A, Nguyễn Trung Trực, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 02973.812.777; Fax: 02973.812.526
Website: www.dansokiengiang.gov.vn
Email: dansokiengiang@yahoo.com

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 5
Online trong ngày: 127
Online trong tháng: 1250
Tổng lượt truy cập: 951456