Xã hội hóa các phương tiện tránh thai và hàng hóa dịch vụ KHHGĐ/SKSS
(Ngày đăng:30.06.2017)
DSKG- Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) là Đề án xã hội hóa đầu tiên trong lĩnh vực Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được triển khai nhằm đặt nền móng bền vững cho chương trình DS-KHHGĐ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Xã hội hóa là xu thế tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường
Đối với công tác DS-KHHGĐ, vấn đề được quan tâm là việc ngân sách Nhà nước chi cho chương trình DS-KHHGĐ giảm dần hằng năm nên nguồn lực để đảm bảo thực hiện các hoạt động trọng tâm nhằm đạt các mục tiêu của Chương trình, nhất là việc cung ứng phương tiện tránh thai (PTTT) và hàng hóa KHHGĐ/SKSS đã trở thành những thách thức lớn trong việc đáp ứng nhu cầu KHHGĐ/SKSS của đối tượng tham gia.
Ngân sách Nhà nước từ lâu (từ thập niên 60) chi cho việc thực hiện miễn phí các PTTT và hàng hóa KHHGĐ/SKSS, đã hình thành "bao cấp" trong tư tưởng của người dân, nên việc cùng chi trả trong sử dụng dịch vụ KHHGĐ/SKSS đang là thách của công tác DS-KHHGĐ. Thực tế hiện nay, phần lớn người dân đã có điều kiện kinh tế và đủ khả năng chi trả toàn bộ hay một phần các loại dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ PTTT và hàng hóa chăm sóc SKSS, thậm chí đòi hỏi chất lượng cao.
Xã hội hóa là mục tiêu, là động lực, là chính sách lâu dài cho sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ. Đồng thời, xã hội hóa cũng làm tăng đầu tư của xã hội trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ và trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng. Đây là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường.
Tính pháp lý của cung ứng PTTT và hàng hóa KHHGĐ/SKSS
- Quyết định số 818 /QĐ-BYT, ngày 12 /3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án xã hội hóa cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2016 - 2020.
- Quyết định số 2350/QĐ-BYT, ngày 07//6//2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Dự án xây dựng và thử nghiệm Mô hình xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa SKSS theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 2351/QĐ-BYT, ngày 07/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Dự án xây dựng và thử nghiệm Mô hình XHH cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 84/QĐ-TCDS, ngày 14/7/2016 của Tổng cục DS-KHHGĐ phê duyệt mức chi phí phân phối PTTT, hàng hóa SKSS theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 1826/QĐ-UBND, ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh, Phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp PTTT, dịch vụ hàng hóa KHHGĐ/SKSS giai đoạn 2016-2020”.
Mục tiêu tổng quát của đề án
Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng cho người dân nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, sự bền vững của chương trình DS-KHHGĐ; huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình DS-KHHGĐ phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhiệm vụ trọng tâm
Đối với viên chức Dân số-KHHGĐ xã/phường/thị trấn
- Thiết lập kênh phân phối PTTT thông qua hệ thống dịch vụ của Chương trình số 2 tại Trạm Y tế, mạng lưới cộng tác viên DS-KHHGĐ, nhân viên y tế ấp/khu phố và có thể phối hợp các tổ chức đoàn thể.
- Tăng cường khả năng tiếp cận toàn diện với PTTT, dịch vụ hàng hóa SKSS/KHHGĐ phi lâm sàng và lâm sàng cho người dân tại cộng đồng.
- Tổ chức triển khai cho cộng tác viên DS-KHHGĐ đến hộ gia đình trực tiếp giới thiệu, tuyên truyền, vận động, tư vấn về SKSS/KHHGĐ, thực hiện xã hội hóa phương tiện tránh thai.  Hướng dẫn cộng tác viên bán, thu, nộp tiền, thống kê báo cáo… phương tiện tránh thai.
- Đăng ký nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai XHH với Trung tâm Dân số-KHHGĐ tuyến huyện.
Đối với cộng tác viên Dân số-KHHGĐ
- Đến hộ gia đình trực tiếp giới thiệu, tư vấn, tuyên truyền vận động về sử dụng PTTT xã hội hóa và hàng hóa dịch vụ KHHGĐ/SKSS.
- Đăng ký nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai Xã hội hóa gửi về viên chức Dân số xã, phường, thị trấn.
- Thực hiện bán, thu, nộp tiền, báo cáo phương tiện tránh thai xã hội hóa về viên chức Dân số-KHHGĐ xã, phường, thị trấn theo đúng quy định.
Chế độ báo cáo
- Cộng tác viên Dân số: báo cáo về viên chức dân số xã từ ngày 10 đến ngày 15 các tháng 3, 6, 9 và 12.
- Viên chức dân số xã: báo cáo về Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thị, thành phố từ ngày 15 đến ngày 22 các tháng 3, 6, 9 và 12.
Hoạt động truyền thông
Nội dung truyền thông
- Tuyên truyền, vận động tạo môi trường xã hội đồng thuận thúc đẩy xã hội hóa và phát triển thị trường phương tiện tránh thai, hàng hóa dịch vụ KHHGĐ/SKSS
- Vận động cấp Ủy đảng, Chính quyền, Đoàn thể các cấp có sự đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS.
- Truyền thông nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển đổi hành vi của người dân, giúp họ xóa bỏ dần thói quen được bao cấp phương tiện tránh thai. Nội dung ưu tiên là chuyển đổi hành vi từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua, bán” và  “cùng chi trả” phù hợp với khả năng, điều kiện của người dân.
- Tổ chức hoặc lồng ghép chương trình khác để thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, cung cấp thông tin chung của Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS, những ưu việt của các sản phẩm PTTT, hàng hóa SKSS.
Đối tượng truyền thông
- Lãnh đạo cấp Ủy, chính quyền, đoàn thể: Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS nằm trong chương trình DS-KHHGĐ được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt; Là mục tiêu, là động lực, là chính sách lâu dài cho sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ; Làm tăng đầu tư của xã hội trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ và trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng; Đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận các nguồn lực chung của nhà nước của mọi đối tượng trong xã hội.
- Cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và nhóm những người khó tiếp cận: Tuyên truyền vận động lồng ghép giữa lợi ích của KHHGĐ, các biện pháp tránh thai, nên sinh đủ 2 con và dừng lại ở 2 con, khoảng cách giữa 2 lần sinh là 3 đến 5 năm, không lựa chọn giới tính khi sinh, thực hiện sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, sử dụng PTTT xã hội hóa và hàng hóa dịch vụ KHHGĐ/SKSS là đóng góp nguồn lực cho xã hội vừa ích nước vừa lợi nhà, địa điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ…
- Vị thành niên, thanh niên: Lợi ích của kiểm tra sức khỏe tiền hôn, việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nhằm phòng ngừa có thai ngoài ý muốn và phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
- Người cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ: Lồng ghép giữa dịch vụ chăm sóc SKSS, quản lý thai với tư vấn sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, tư vấn khách hàng sử dụng PTTT xã hội hóa và hàng hóa dịch vụ KHHGĐ/SKSS, giới thiệu các tính năng ưu việt của sản phẩm đến khách hàng. 
Sản phẩm phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản
Trong chương trình thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS, Tổng cục DS-KHHGĐ ban hành Quyết định số 84/QĐ-TCDS ngày 14/7/2016: Có 06 sản phẩm được triển khai thực hiện, bao gồm:

1. Bao cao su Hello 

- Dành cho nam khi quan hệ tình dục, có tác dụng phòng tránh thai và nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục.
- Được làm từ cao su thiên nhiên luôn luôn đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.
- Áp dụng tiêu chuần ISO 4074 -2014 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng như GMP. ISO 9001-2008; ISO 13485-2003
- Đạt danh hiệu “Giải vàng chất lượng vì sức khỏe gia đình Việt”.

2. Bao cao su Helo Plus

- Dành cho nam khi quan hệ tình dục, có tác dụng phòng tránh thai và nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục.
- Được cải tiến từ BCS Helo: có gân, gai nhỏ.
- Được làm từ cao su thiên nhiên luôn luôn đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.
- Áp dụng tiêu chuần ISO 4074 -2014 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng như GMP. ISO 9001-2008; ISO 13485-2003.

3. Viên uống tránh thai Anna

 

- Viên uống hàng ngày dành cho nữ. Mỗi vỉ 28 viên, gồm 21 viên chứa Hormon và 07 viên chứa Lastose.
- Đạt chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt GMY – WHO, Thực hành phân phối tốt GDP, Đạt yêu cầu về tính an toàn và hiệu lực.
- Đạt danh hiệu “Giải vàng chất lượng vì sức khỏe gia đình Việt”.

4. Viên uống Prenatal

- Xuất xứ: Mỹ
- Hàm lượng Folic Acid 80 mcg kết hợp với nhiều vitamin và khoáng chất.
- Chỉ định: phụ nữ chuẩn mang thai, mang thai và còn cho con bú.
- Bổ sung vi chất cho phụ nữ mang thai, giúp bà mẹ phòng tránh thiếu máu dinh dưỡng, giúp bé không bị suy dinh dưỡng ngay từ trong bụng mẹ.
- Ngừa khả năng dị tật nứt đốt sống, não úng thủy cho thai nhi.
- Mỗi ngày uống 01 viên.

5. Dung dịch vệ sinh đa năng Gyno Pro

- Làm thơm và khử mùi cơ thể ở vùng kín (hôi nách, hôi chân, mùi vùng kín cả nam và nữ); bảo vệ vùng kín, ngăn ngừa vi khuẩn, nấm men gây viêm nhiễm phụ khoa, vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài cho cả nam và nữ.
- Vệ sinh vùng âm hộ thời kỳ kinh nguyệt, thai sản, hậu sản…
- Chai xịt phun sương toả đều trên bề mặt như tráng 01 lớp màng mỏng bảo vệ ngăn chặn những vi khuẩn xâm nhập.

6. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Vagis

- Sản xuất theo công thức nhượng quyền của SIAM MERX, Thái Lan.
- Kỹ thuật tiên tiến an toàn, không khô rát, phù hợp với sinh lý vùng kín.
- Cân bằng độ pH, giúp làm sạch nhẹ nhàng, khử mùi hôi, bảo vệ vùng kín, ngăn ngừa vi trùng gây bệnh viêm nhiễm phụ khoa.
- Vệ sinh vùng kín hàng ngày, trong thời kỳ kinh nguyệt, thai nghén, hậu sản, trước và sau khi quan hệ tình dục (cho cả nam).
- Làm ướt vùng kín, lấy 2 - 3ml dung dịch vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ trong 1 phút, sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch.

BsCKII.  Nguyễn Văn Tĩnh

Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 3
Online trong ngày: 41
Online trong tháng: 6131
Tổng lượt truy cập: 874452